Коллективный договор зразок

Коллективный договор зразок

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Сторонами цього колективного договору є:
_____________________________________________________________________,(найменування підприємства, установи, організації)
в особі ______________________________________________________________,(прізвище, ім’я, по батькові)
(надалі іменується «Власник»), __________________________________________,та в особі ___________________(прізвище, ім’я, по батькові)
(надалі іменується «Профспілка»).
1.2. Цей колективний договір (надалі іменується «колдоговір») укладений відповідно до чинного законодавства України і є актом, який регулює виробничі, трудові і соціально-економічні відносини між Власником (уповноваженим ним органом) та трудовим колективом ________________________________________
(найменування підприємства, установи, організації)
на основі взаємного узгодження інтересів сторін.
1.3. Цей колдоговір укладений з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів працівників та Власника (уповноваженого ним органу), а також визначення додаткових заходів соціального захисту працівників __________________________________
(найменування організації, підприємства, установи)
з урахуванням фінансового стану Власника, який залежить від діяльності кожного працівника.
1.4. Цей колдоговір укладено для:
1.4.1. чіткого визначення прав та обов’язків Сторін цього Договору;
1.4.2. регулювання та удосконалення умов оплати праці, винагород за висококваліфіковану, продуктивну та якісну працю;
1.4.3. покращення умов праці, побуту та відпочинку працівників Власника;
1.4.4. визначення основних положень та створення умов для додержання правил внутрішнього трудового розпорядку працівниками;
1.4.5. вирішення інших питань, пов’язаних з фінансово-господарською та виробничою діяльністю Власника;
1.4.6. забезпечення ділових взаємовідносин між Власником та його працівниками.
1.5. Положення цього колдоговору поширюються на всіх працівників Власника і є обов’язками як для Власника, так і для кожного члена трудового колективу Власника, незалежно від того, чи є вони членами профспілки.
1.6. Сторони визнають обов’язковість виконання умов цього колдоговору і підтверджують реальність забезпечення прийнятих зобов’язань.
1.7. Жодна зі Сторін, що підписала колдоговір, не може в односторонньому порядку припинити виконання його положень.
1.8. Колдоговір набуває чинності з дня його підписання уповноваженими представниками сторін.
1.9. Колдоговір підлягає повідомній реєстрації в _____________________.
1.10. Строк чинності колдоговору — ________________________________.
1.11. Особливі питання чинності колдоговору:
1.11.1. після закінчення строку чинності колдоговір продовжує діяти до того часу, поки сторони не укладуть новий або не переглянуть цей колдоговір;
1.11.2. колдоговір зберігає чинність у разі зміни складу, структури, найменування уповноваженого Власником органу від імені якого укладено цей колдоговір;
1.11.3. у разі реорганізації ________________________________________
(найменування підприємства, установи, організації)
цей колдоговір зберігає свою чинність протягом строку, на який його укладено, або може бути переглянутий за згодою сторін;
1.11.4. у разі зміни Власника чинність колдоговору зберігається протягом строку його чинності, але не більше одного року, протягом якого сторони зобов’язані розпочати переговори про укладення нового чи зміну або доповнення цього колдоговору;
1.11.5. у разі ліквідації ___________________________________________,
(найменування підприємства, установи, організації)
цей колдоговір діє протягом усього строку проведення ліквідації.
1.12. Для ведення переговорів по укладанню колдоговору, поточної оцінки стану виконання, підбиття підсумків його виконання, а також для розгляду конфліктних ситуацій по колдоговору, створюється двостороння робоча комісія з представників Сторін у складі, визначеному в додатку N ___ до цього колдоговору .
1.13. Власник визнає Профспілку єдиним повноважним представником трудового колективу у переговорах з питань регулювання трудових відносин, норм та оплати праці.
1.14. Сторони зобов’язуються один раз на півріччя інформувати трудовий колектив про виконання взятих на себе зобов’язань.
1.15. Умови цього колективного договору забезпечують рівні права та можливості працівників жінок і працівників чоловіків.

II. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ, ЗМІНИ В ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА І ПРАЦІ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ

2.1. Власник затверджує розроблені Профспілкою для кожного працівника посадові інструкції та інші документи, що визначають його функціональні обов’язки, і вимагає їх виконання.
2.2. Кожний працівник зобов’язаний добросовісно і якісно виконувати свої обов’язки, працювати чесно і сумлінно, дотримуватися дисципліни праці, своєчасно і точно виконувати розпорядження Власника та уповноважених ним осіб, дотримуватися трудової і технологічної дисципліни, вимог нормативних актів з охорони праці, дбайливо ставитися до майна Власника, а Власник зобов’язується вживати наступних заходів для забезпечення продуктивної зайнятості: ___________________________________________________________.
2.3. Всі працівники Власника зобов’язуються не розголошувати конфіденційну інформацію Власника, що була оголошена такою в установленому порядку і яка стала їм відома при виконанні їх трудових обов’язків.
2.4. При проведенні реорганізації, скороченні чисельності чи штату працівників Власник не пізніше як за два місяці персонально письмово попереджає своїх працівників про наступне звільнення та водночас пропонує іншу роботу в _________________ .
2.5. Взаємні зобов’язання Сторін щодо регулювання змін в організації виробництва і праці містяться в додатку N ___ до цього колдоговору .
2.6. ___________________________________________________________.

III. ОПЛАТА ПРАЦІ, ВСТАНОВЛЕННЯ ФОРМИ, СИСТЕМИ, РОЗМІРІВ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ Й ІНШИХ ВИДІВ ТРУДОВИХ ВИПЛАТ

3.1. Основна заробітна плата працівників Власника встановлюється у вигляді посадових окладів, що закріплені у штатному розписі, який є додатком N ___ до цього колдоговору .
3.2. Власник і Профспілка домовились, що основна заробітна плата не може бути меншою від встановленої чинним законодавством України мінімальної заробітної плати.
3.3. Конкретні розміри посадових окладів працівників Власника встановлюються у кожному випадку індивідуально у відповідності з посадою, кваліфікацією, складністю та умовами виконуваної роботи, і доводяться до його відома при ознайомленні працівника з наказом про прийняття на роботу.
3.3.1. Водночас до відома працівника доводиться порядок і строк виплати заробітної плати, умови, згідно з якими можуть здійснюватися утримання із заробітної плати.
3.4. Заробітна плата виплачується за місцем роботи ___________________
_______________________________________________________________.
(вказати коли і як виплачується заробітна плата)
3.4.1. Якщо, день виплати заробітної плати збігається з вихідним днем, то заробітна плата виплачується напередодні цього дня.
3.4.2. Заробітна плата працівникам Власника за весь час щорічної відпустки виплачується _______________________________.
3.5. Відомості про оплату праці працівників Власника надаються третім особам лише у випадках, прямо передбачених чинним законодавством України.
3.6. Власник за погодженням з Профспілкою встановлює систему преміювання своїх працівників за виконання місячних показників роботи, що затверджується Положенням про преміювання, яке є додатком N ___ до цього колдоговору.
3.6.1. При формуванні фонду оплати праці для виплати премій Власник щорічно передбачає кошти в розмірі не менше суми чотирьох місячних фондів заробітної плати на рік.
3.7. При наявності чистого прибутку за результатами роботи за поточний рік Власник за погодженням з Профспілкою, пропорційно відпрацьованому працівником часу у даному році, виплачує своїм працівникам винагороду за підсумками річної роботи в розмірі до ___ % посадового окладу при наявності коштів у фонді соціального розвитку.
3.8. Власник встановлює окремим своїм працівникам, перелік яких визначено в додатку N ___ до цього колдоговору , доплату до заробітної плати за:
3.8.1. суміщення посад — у розмірі до _______________ % посадового окладу за основною роботою з використанням для цієї мети до ______________ % посадового окладу відсутнього працівника;
3.8.2. виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника у зв’язку з хворобою — в розмірі _____________ % посадового окладу за основною роботою з використанням для цієї мети до _______________ % посадового окладу відсутнього працівника.
3.9. Робота у святкові, неробочі та вихідні дні може компенсуватися, за згодою Сторін, наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі.

IV. СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ЖИТЛОВО-ПОБУТОВЕ ТА МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

4.1. При наявності коштів у фонді соціального розвитку Власник надає своїм працівникам:
4.1.1. грошову допомогу у зв’язку із сімейними обставинами (народження дитини, одруження, поховання членів сім’ї) в розмірі не більше ________________ мінімальних зарплат;
4.1.2. матеріальну допомогу на оздоровлення в зв’язку з наданням відпустки в розмірі окладу за штатним розкладом;
4.1.3. матеріальну допомогу на оздоровлення кожної дитини в строк ___:
4.1.4. в розмірі трьох мінімальних заробітних плат — для дітей до 5 років;
4.1.5. в розмірі чотирьох мінімальних заробітних плат — для дітей віком до 12 років;
4.1.6. в розмірі п’яти мінімальних заробітних плат — для дітей віком до 18 років.
4.2. Профспілка надає пільгові путівки до санаторіїв для своїх працівників які потребують реабілітації після хвороби на визначених нею умовах.
4.3. Працівникам Власника, які виходять на пенсію, за наявності коштів Власником виплачується матеріальна допомога із фонду соціального розвитку в розмірі середньомісячної заробітної плати при стажі роботи на ________________________________________ більше 3 років у строк ________.
(найменування підприємства, установи, організації)
4.4. Власник, з урахуванням свого фінансового стану, надає своїм працівникам безвідсоткові позики, на будівництво та придбання житла строком на _______ років у розмірі до _______________________ грн., позика надається на підставі заяви на отримання позики, оформленої в установленому законом порядку, яку розглядає житлово-побутова комісія, якісний та кількісний склад якої, порядок та строки прийняття рішень якою затверджується наказом Власника.
4.5. Зобов’язання Сторін щодо житлово-побутового обслуговування визначені в додатку N ___ до цього колдоговору .

Смотрите так же:  Заявление на зачёт переплаты по налогам образец

V. РЕЖИМ РОБОТИ, ТРИВАЛІСТЬ РОБОЧОГО ЧАСУ ТА ВІДПОЧИНКУ

5.1. Відповідно до чинного законодавства України тривалість робочого часу працівників Власника складає 40 годин на тиждень.
5.2. У Власника встановлюється такий режим роботи, який зобов’язуються виконувати всі працівники:
5.2.1. початок роботи — _________________,
5.2.2. закінчення роботи — _________________
5.2.3. закінчення роботи в п’ятницю — _________________,
5.2.4. перерва для відпочинку і харчування — з ___________________ до ________________________________,
5.2.5. вихідні дні — ____________________________________________.
5.3. Напередодні святкових днів тривалість роботи працівників Власника скорочується на одну годину.
5.4. Тривалість щорічної основної відпустки працівників Власника складає ___________ календарних днів за відпрацьований календарний рік, ___________ календарних днів — інвалідам.
5.5. Сторони зобов’язуються узгоджувати до __________________ кожного року, затверджувати і доводити до відома працівників графік щорічних відпусток на поточний рік.
5.6. Власник надає працівникам щорічну відпустку за особливий характер праці як компенсацію за виконаний обсяг робіт, ступінь напруженості, складність і самостійність у роботі, необхідність періодичного виконання виробничих завдань понад установлену тривалість робочого часу:
5.6.1. тривалістю ___ календарних днів: ____________________________
_____________________________________________________________________;
5.6.2. тривалістю ___ календарних днів: ____________________________
_____________________________________________________________________;
5.6.3. тривалістю ___ календарних днів: ____________________________
_____________________________________________________________________.
5.7. Власник виходячи з виробничих та фінансових можливостей надає за свій рахунок додаткову, понад передбачену законодавством відпустку працівникам у випадку:
5.7.1. __________________________ — ______________ календарних днів;
5.7.2. __________________________ — ______________ календарних днів;
5.7.3. __________________________ — ______________ календарних днів;
5.7.4. __________________________ — ______________ календарних днів;
5.7.5. одруження працівника (його дітей) — ____________ календарних днів;
5.7.6. смерті членів сім’ї — ___________________ календарних днів;
5.7.7. переїзду на нове місце проживання — ______ календарних днів.

VI. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ЗДОРОВ’Я

6.1. Власник визнає своїм обов’язком створення здорових і безпечних умов праці працівників і він несе за це відповідальність.
6.2. Працівники Власника зобов’язані знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці відповідно до своїх функціональних обов’язків.
6.3. Профспілка зобов’язується сприяти проведенню й вимагати виконання у повному обсязі комплексних організаційно-технічних заходів щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці.

VII. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКОВИХ ОРГАНІВ ТА ІНШИХ ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ ОРГАНІВ ТРУДЯЩИХ

7.1. Власник зобов’язаний:
7.1.1. надавати Профспілці необхідну інформацію з питань соціально-економічного розвитку ________________________________________________,
(найменування підприємства, установи, організації)
7.1.2. сприяти діяльності Профспілки та інших представницьких органів трудящих, а саме: __________________________ шляхом __________________.
7.2. Профспілка зобов’язана:
7.2.1. проводити профспілкові збори трудового колективу;
7.2.2. ознайомлювати трудовий колектив із інформацією, одержаною від Власника з питань, пов’язаних з працею і соціально-економічним розвитком трудового колективу Власника.
7.3. Профспілка в особі уповноважених членів має право проводити перевірку дотримання у Власника трудового законодавства, умов охорони праці шляхом __________________, вимагати усунення недоліків.

VIII. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Доповнення та зміни до колдоговору під час його дії можуть бути внесені за погодженням сторін та мають ті ж стадії прийняття та реєстрації, що й сам колдоговір.
8.2. Контроль за виконанням цього колдоговору здійснюється сторонами, які його уклали.
8.2.1. Для контролю за виконанням колдоговору створюється двостороння комісія та її робоча група.
8.2.2. При порушенні виконання колдоговору комісія у письмовій формі інформує осіб, які його підписали про факт порушення.
8.2.3. Сторони проводять взаємні консультації з цього питання та приймають рішення, які є додатками до колдоговору.

ЦЕЙ КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР ПІДПИСАЛИ:

Від Власника Від імені трудового колективу
Президент ____________________ Голова профспілки _________________
М. П.
Дата ___________________

Коллективный договор (образец)

Бланк типового коллективного договора

Коллективный договор – это письменное соглашение, определяющее права и обязанности работников и работодателя (ст. 40 ТК РФ). Он не является обязательным документом, то есть в организации (или у ИП-работодателя) его может и не быть.

Коллективный договор заключается по инициативе работников или работодателя и отражает интересы обеих сторон договора. Но он не должен содержать условия, ограничивающие права работников или уменьшающие объем предоставляемых им гарантий в соответствии с трудовым законодательством (ст. 9 ТК РФ).

Коллективный договор заключается после проведения коллективных переговоров, в которых интересы работников представляет профсоюзная организация или иные представители, выбранные работниками (ст. 29 ТК РФ), а интересы работодателя – руководитель организации (ИП) или лицо, уполномоченное им (ст. 33 ТК РФ).

Коллективный договор заключается на срок максимум 3 года, но по окончании этого срока может быть продлен опять же не более чем на 3 года (ст. 43 ТК РФ). Вступает в силу договор с даты его подписания или с даты, установленной самим договором.

За несоблюдение работодателем обязательств в соответствии с коллективным договором предусмотрена административная ответственность. Работодателю могут вынести предупреждение или наложить штраф на сумму от 3000 до 5000 руб. (ст. 5.31 КоАП РФ ).

Коллективный договор – это не ЛНА

Коллективный договор не является локальным нормативным актом (ЛНА). Хотя бы потому, что для коллективного договора предусмотрен другой порядок разработки и принятия нежели для ЛНА.

При принятии ЛНА работодатель действует самостоятельно (ст. 8, 22 ТК РФ). В ряде случаев, предусмотренных ТК РФ, он должен согласовывать свои решения с профсоюзной организацией, если таковая есть, но далеко не всегда (ст. 372 ТК РФ). А коллективный договор в принципе должен разрабатываться не только работодателем, но и представителями работников.

Аналогично работодатель не может единолично вносить изменения в коллективный договор, а в ЛНА – может. Причем даже если согласие с профсоюзом так и не было достигнуто (ст. 372 ТК РФ).

Содержание коллективного договора

Обязательных элементов коллективного договора не существует. Представители работников и работодателя сами решают, какие аспекты трудовой деятельности будут регулироваться этим документом. Среди них могут быть вопросы (ст. 41 ТК РФ):

 • системы оплаты труда;
 • выплаты пособий и компенсаций;
 • переобучения работников;
 • улучшения условий и охраны труда;
 • продолжительности дополнительных отпусков и т.д.

При разработке договора за образец можно взять Макет коллективного договора, рекомендуемый Минтрудом (утв. Минтрудом РФ 06.11.2003). Обратите внимание: поскольку он был подготовлен ведомством в 2003 году, то в разделе, посвященному охране труда, в нем фигурирует еще аттестация рабочих мест. Сегодня работодатели вместо аттестации проводят специальную оценку условий труда.

Коллективный договор: образец документа

Статті за темою

Коллективный договор распространяется на всех работников предприятия, независимо от того, являются ли они членами профсоюза. Его положения обязательны и для владельца или руководства, и для работников. В этой публикации — выдержки из договора и полный текст

4. Нормирование и оплата труда

4.1. Система оплаты труда

4.1.1. Вознаграждение работникам Общества за выполненную работу производится по повременно-премиальной и по сдельно-премиальной системам оплаты труда.

Формы и системы оплаты труда, нормы труда, расценки, тарифные сетки, схемы должностных окладов, условия введения и размеры надбавок, доплат, премий, вознаграждений и других поощрительных, компенсационных и гарантийных выплат устанавливаются предприятиями в коллективном договоре с соблюдением норм и гарантий, предусмотренных законодательством , генеральным и отраслевыми (региональными) соглашениями (ст. 97 КЗоТ, ст. 15, 18 Закона Украины «Об оплате труда»)

4.1.2. Для работников, профессиональные названия которых отнесено к категориям «Руководители», «Профессионалы», «Специалисты», «Технические служащие», Владелец устанавливает месячные должностные оклады.

4.1.3. Для работников, профессиональные названия которых отнесено к категориям «Рабочие» (квалифицированные), Владелец устанавливает часовые тарифные ставки (дифференцированы по квалификационным разрядам).

4.3. Сдельные расценки и минимальная месячная тарифная ставка

4.3.1. Владелец определяет сдельные расценки исходя из установленных разрядов работ, тарифных ставок и норм выработки (норм времени).

Сдельная расценка определяется путем деления часовой тарифной ставки, соответствующей разряду выполняемой работы, на почасовую норму выработки. Сдельная расценка может быть определена также путем умножения часовой тарифной ставки, соответствующей разряду выполняемой работы, на установленную норму времени в часах.

4.3.2. Для рабочих, профессии которых отнесены к категории «Простейшие профессии», Владелец устанавливает месячные тарифные ставки.

4.3.3. Минимальная месячная тарифная ставка за простой неквалифицированный труд устанавливается для рабочих, профессии которых отнесены к категории «Простейшие профессии», в размере не менее 120% размера минимальной заработной платы, установленной законом.

4.3.4. В зависимости от профессии, квалификации работника, сложности и условий выполняемых работ Владелец использует дифференцированные тарифные ставки, должностные оклады для оплаты труда, сохраняя междолжностные соотношение в оплате труда руководителей, специалистов и рабочих (согласно квалификационных разрядов) (Приложение . ).

4.3.5. Виды и размеры доплат и надбавок к должностным окладам, месячных и / или часовых тарифных ставок работников Общества устанавливаются согласно Приложению .

Смотрите так же:  Парковка на островке безопасности штраф

Размеры доплат за совмещение профессий (должностей) или выполнение обязанностей временно отсутствующего работника устанавливаются на условиях, предусмотренных в коллективном договоре (ст. 105 КЗоТ). Предприятия, учреждения, организации самостоятельно устанавливают надбавки (полевое обеспечение) к тарифным ставкам и должностным окладам работников, направленных для выполнения монтажных, наладочных, ремонтных и строительных работ, и работников, работа которых выполняется вахтовым методом, постоянно проводится в пути или имеет разъездной (передвижной) характер, в размерах, предусмотренных коллективными договорами или по согласованию с заказчиком. Предельные размеры надбавок (полевого обеспечения) работникам за день не могут превышать предельные нормы расходов, установленных Кабинетом Министров Украины для командировок в пределах Украины (постановление КМУ от 31.03.1999 № 490)

4.4. Выплата заработной платы

4.4.1. Владелец выплачивает заработную плату по месту работы или перечисляет на зарплатные карточные счета (по желанию работника) 5-го (за первую половину месяца) и 20-го (за вторую половину месяца) числа каждого

месяца. В случае, когда день выплаты заработной платы совпадает с выходным, праздничным или нерабочим днем, заработная плата выплачивается накануне. Заработную плату за время отпусков выплачивают не позднее чем за три дня до начала отпуска.

4.4.2. Заработная плата за первую половину месяца должен быть равен оплате труда за фактически отработанное время из расчета тарифной ставки (должностного оклада) работника (при повременной оплате труда) или оплате труда за фактически изготовленную продукцию (при сдельной оплате труда).

В соответствии со статьей 115 КЗоТ заработная плата выплачивается работникам регулярно в рабочие дни в сроки, установленные коллективным договором; заработная плата за первую половину месяца определяется коллективным договором (даты выплаты заработной платы и размер заработной платы за первую половину месяца также могут устанавливаться нормативным актом работодателя, согласованным с выборным органом первичной профсоюзной организации или другим уполномоченным на представительство трудовым коллективом органом, а в случае отсутствия таких органов — представителями, избранными и уполномоченными трудовым коллективом)

4.4.3. В случае если на дату подачи в бухгалтерию Общества сведений об использовании рабочего времени и количество произведенной продукции за первую половину месяца невозможно определить количество произведенной работниками-сдельщиками продукции (незаконченный сдельный наряд), оплату труда за первую половину месяца таких работников производится по часовым тарифным ставкам. В таком случае при начислении заработной платы за вторую половину месяца работникам-сдельщикам начисляется заработная плата за весь месячный объем произведенной продукции, а выплачивается — с учетом начисленной и выплаченной заработной платы за первую половину месяца.

4.4.4. При заключении трудового договора Владелец доводит до сведения работника размер, порядок и сроки выплаты заработной платы, а также условия, согласно которым производятся удержания из заработной платы.

4.4.5. Владелец обязуется проводить индексацию заработной платы в связи с ростом индекса потребительских цен в соответствии с законодательством.

4.4.6. Владелец несет персональную ответственность в соответствии с законодательством за возникновение задолженности по заработной плате.

4.5. Командировки

4.5.1. За время командировок Владелец оставляет за работниками среднего заработка за рабочие дни по графику основной работы работников.

Работникам, направленным в служебную командировку, оплата труда за выполненную работу осуществляется в соответствии с условиями, определенными трудовым или коллективным договором, и размер такой оплаты труда не может быть ниже среднего заработка (ст. 121 КЗоТ)

4.5.2. В случае если работник отбывает в командировку или прибывает из командировки в выходной или нерабочий день, Владелец или сохраняет за работником средний заработок за часы нахождения в пути в указанные дни плюс 2:00, или уменьшает продолжительность рабочего времени на указанное количество часов предоставляет работнику другой день отдыха в порядке, определенном Правилами внутреннего трудового распорядка Общества.

4.5.3. В случае направления работника в командировку для выполнения работ в выходной, праздничный или нерабочий день (по основаниям, определенным ст. 71 КЗоТ) Владелец компенсирует такую ​​работу двойной оплатой или предоставлением другого дня отдыха в порядке, определенном Правилами внутреннего трудового распорядка.

4.9. материальное стимулирование

К работникам могут применяться любые поощрения, содержащиеся в утвержденных трудовыми коллективами правилах внутреннего трудового распорядка (ст. 143 КЗоТ). При этом виды поощрений предусматриваются в правилах внутреннего трудового распорядка, а размеры поощрений, условия получения премий, вознаграждений — в коллективном договоре

4.9.1. С целью усиления материального поощрения работников Общества по повышению эффективности и качества работ в Обществе применяется система материального стимулирования.

Материальное стимулирование предполагает наличие соответствующих базовых показателей и критериев для определения размера премии.

4.9.2. В Обществе применяются следующие основные виды премирования:

 • Вознаграждение за текущие результаты труда по итогам работы за месяц согласно соответствующим Положением (Приложение . );
 • Вознаграждение за общие результаты работы за год согласно соответствующим Положением (Приложение . );
 • Вознаграждение за выслугу лет в соответствии с соответствующим Положением (Приложение . ).

4.9.3. С целью повышения производительности труда, стимулирование добросовестного и качественного выполнения работниками Общества должностных обязанностей, инициативного и творческого подхода к решению поставленных задач, обеспечения надлежащего уровня трудовой и исполнительской дисциплины как средство материального поощрения работников

К работникам могут применяться любые поощрения за активное участие и инициативу в осуществлении мероприятий по повышению уровня безопасности и улучшения условий труда. Виды поощрений определяются коллективным договором (ст. 25 Закона Украины «Об охране труда»)

Владелец может премировать:

 • По случаю общегосударственных и профессиональных праздников;
 • По случаю годовщины создания Общества;
 • По случаю личных юбилейных дат работников Общества (дни рождения и годовщины трудового стажа в Обществе)
 • За участие в мероприятиях по повышению безопасности труда.

6. Режим работы, продолжительность рабочего времени и отдыха

В коллективном договоре устанавливаются взаимные обязательства сторон по регулированию производственных, трудовых, социально-экономических отношений, в т. Ч. Режима работы, продолжительности рабочего времени и отдыха (ст. 7 Закона Украины «О коллективных договорах и соглашениях»), причем в коллективном договоре устанавливаются принципы и порядок организации рабочего времени, а конкретное время начала / окончания рабочего дня (смены), время начала / окончания перерыва для отдыха и питания устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка и графиками с инность (ст. 57, 66 КЗоТ)

6.3.1. Работникам Общества предоставляется ежегодный основной отпуск продолжительностью 24 календарных дней.

Продолжительность ежегодного основного отпуска (24 к. Д.) Определены статьей 6 Закона об отпусках. Для некоторых категорий работников (государственные служащие, педагогические и научные работники) законодательством предусмотрено большую продолжительность ежегодного основного отпуска. При этом предприятие не может по своему усмотрению увеличивать продолжительность ежегодного основного отпуска, например, до 28 к. Д., Даже в коллективном договоре. По желанию увеличить ежегодный отдых в коллективном договоре можно предусмотреть предоставление ежегодного основного отпуска продолжительностью 24 к. Д. И отпуска другого вида продолжительностью, скажем, 4 к. Д. (Предприятие свободно в выборе названия для такого отпуска, на практике часто используют название «ежегодная дополнительный отпуск, предусмотренный колдоговором »). Такие действия вполне правомерными, ведь коллективным договором могут устанавливаться другие виды отпусков (ст. 4 Закона Украины «Об отпусках»)

6.3.2. Владелец предоставляет ежегодные отпуска работникам в соответствии с графиками, утвержденными по согласованию с Советом трудового коллектива не позднее 31 декабря. При составлении графиков учитывают интересы Общества, личные интересы работников и возможности для их отдыха.

Интересы работников, которые в соответствии со статьей 10 Закона Украины «Об отпусках» могут использовать ежегодные отпуска в удобное для них время, Владелец учитывает при составлении графиков отпусков в порядке, определенном Правилами внутреннего трудового распорядка Общества.

6.3.3. Владелец предоставляет:

· Ежегодный дополнительный отпуск работникам, постоянно заняты (не менее 50% рабочего времени) на работах с вредными и тяжелыми условиями труда (по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда) и на работах, связанных с повышенной нервно-эмоциональной и интеллектуальной нагрузкой и в условиях повышенного риска для здоровья, профессии которых предусмотрены постановлением КМУ «Об утверждении списков производств, работ, цехов, профессий и должностей, работа в которых дает право на ежегодные дополнительные отпуска за работу с вредными и в ажкимы условиями труда и за особый характер труда »от 17.11.1997 № 1290 — продолжительностью, определенной в Приложении .

· Ежегодный дополнительный отпуск работникам с ненормированным рабочим днем ​​- согласно Приложению .

· Отпуска других видов согласно законодательству.

Конкретная продолжительность отпуска за работу с вредными и тяжелыми условиями труда продолжительностью до 35 календарных дней устанавливается коллективным или трудовым договором в зависимости от результатов аттестации рабочих мест по условиям труда и времени занятости работника в этих условиях (ст. 7 Закона Украины «Об отпусках») Ежегодный дополнительный отпуск за особый характер труда предоставляется работникам с ненормированным рабочим днем ​​продолжительностью до 7 календарных дней согласно спискам должностей, работ и профессий, определенных коллективным договором (ст. 8 Закона Укр аины «Об отпусках»)

9. Гарантии деятельности представительных организаций Работников

9.1. Владелец гарантирует свободу организации и деятельности профсоюзной организации, Совета трудового коллектива и других представительных организаций, проведение в нерабочее время общих собраний трудового коллектива.

Смотрите так же:  Если встать на биржу труда будет ли идти стаж

10. Ответственность сторон, решение споров

10.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей, предусмотренных Договором, Стороны несут административную ответственность в соответствии с законодательством.

К дисциплинарной ответственности Стороны могут быть привлечены лишь на основании проверки, в ходе которой от нарушителя требуются письменные объяснения.

10.2. Споры между Сторонами решаются в порядке, установленном законодательством.

10.3. Привлечение к дисциплинарной ответственности не исключает гражданской, материальной или других видов ответственности виновных лиц.

11. Заключительные положения

11.1. Срок действия Договора — до 31.12.2017.

11.2. Контроль за выполнением Договора осуществляется непосредственно Сторонами или уполномоченными ими представителями в порядке, установленном Сторонами в отдельном письменном (или устной) соглашении.

11.3. Стороны, подписавшие Договор, ежегодно, не позднее 15 января отчитываются о его выполнении.

Коллективный договор: образец

Зачем заключать коллективный договор, если есть трудовой? Чем он обернется для работодателя — пользой или головной болью? Отвечаем на эти и другие вопросы о колдговоре.

Из статьи вы узнаете:

Трудовые отношения возникают на договорной основе. Права и обязанности сторон закрепляются индивидуальным трудовым договором — обязательным документом, без которого отношения «работник-работодатель» не считаются легитимными. Коллективный договор, в отличие от трудового, не относится к категории обязательных для заключения документов, хотя законопроекты, призванные изменить его статус, регулярно вносятся на рассмотрение в профильные комитеты и Госдуму РФ. Но пока что заключение колдоговора — дело исключительно добровольное.

За отсутствие коллективного договора организацию не привлекут к ответственности, поэтому многие работодатели не считают нужным тратить время на его разработку. И тем самым упускают возможность свести к минимуму спорные моменты, неизбежно возникающие в контексте взаимоотношений с персоналом. Ведь коллективный договор в 2017 году оформляется именно с целью регулирования социально-трудовых отношений: его положения разъясняют, конкретизируют и, что самое важное, дополняют требования федерального законодательства и локальных нормативных актов.

Скачайте документы по теме:

Порядок оформления колдоговора

По сути, любой коллективный договор представляет собой нормативное соглашение — документ, составленный в договорном порядке, но в то же время содержащий нормы трудового права. Коллективный договор, как и трудовой, закрепляет за участниками конкретные полномочия и обязательства, но работодатель заключает его не с одним сотрудником, а со всеми членами рабочего коллектива. Правом подписи наделяются представители сторон — например, генеральный директор компании и председатель профсоюзного комитета.

Важно: заключать колдоговор с персоналом могут только организации и индивидуальные предприниматели. Работодатели-физические лица, не имеющие статуса индивидуального предпринимателя, таких договоров не заключают.

Общий порядок оформления, регистрации и изменения коллективного договора подробно рассмотрен в главе 7 Трудового кодекса РФ (ст.40-44, 50, 51). Сфера действия документа весьма широка и может охватывать самые разные вопросы, в том числе:

 • дополнительное страхование и медицинское обслуживание работников;
 • обеспечение персонала жильем и транспортом;
 • применение определенных систем и способов оплаты труда;
 • льготы для сотрудников, совмещающих работу с обучением;
 • экологическую безопасность и производственные условия;
 • режим работы и отдыха персонала;
 • регулирование оплаты труда с учетом роста цен и уровня инфляции;
 • охрану труда отдельных категорий работников — женщин, инвалидов, несовершеннолетних;
 • переобучение и повышение квалификации;
 • материальную помощь и назначение денежных пособий;
 • премирование;
 • соблюдение интересов работников в процессе приватизации или реорганизации предприятия;
 • отказ от забастовок при соблюдении работодателем определенных условий;
 • взаимодействие с профсоюзом и так далее.

Изучая любой колдоговор (образец), несложно заметить, что в каждом таком документе — независимо от структуры и содержания — присутствуют стандартные реквизиты. К числу обязательных формальных сведений относятся наименования сторон, срок действия договора, а также условия его изменения и продления.

Важно: срок действия коллективного договора ограничен законом и составляет не более трех лет, но может продлеваться еще на три года по соглашению сторон (ч.1 ст.43 ТК РФ).

Условия колдоговора обязаны безоговорочно исполнять и работники предприятия, и сам работодатель. За отсутствие коллективного договора ответственность не предусмотрена, а вот за невыполнение уже достигнутых и зафиксированных договоренностей работодателю грозит административный штраф. Административным правонарушением также признается уклонение от переговоров с представителями работников. Если работники предложили работодателю заключить коллективный договор, он не вправе отказать и обязан в течение семи дней вступить в переговоры. С этого момента начинается работа над проектом документа.

Проект коллективного договора

Структура и содержание колдоговора определяются сторонами. Важно лишь убедиться, что проект коллективного договора-2017 не содержит условий, которые нарушают гарантированные законодательством о труде права работников. Например, нельзя устанавливать не предусмотренные Трудовым кодексом РФ меры дисциплинарного воздействия (штрафные санкции, строгий выговор, сокращение отпуска) или выходящие за рамки трудового договора обязанности; увеличивать продолжительность сверхурочных работ; обязывать работников оплачивать обязательные медосмотры.

В общих случаях составляется один документ, действие которого распространяется на весь персонал организации (в том числе — на сотрудников обособленных структурных подразделений). Впрочем, руководствуясь обстоятельствами, работодатель может заключить договор только с сотрудниками одного или нескольких обособленных подразделений. Такое решение может обуславливаться как расположением филиалов (вне места нахождения юридического лица), так и особенностями организации труда в них.

Образец коллективного договора

В процессе подготовки проекта следует обращаться к ст.41 ТК РФ, которая содержит перечень рекомендованных для проработки вопросов. Очень важно прописать порядок оплаты труда в организации, поскольку отдельные нормы трудового законодательства содержат прямые отсылки к коллективному договору:

 1. ст.134 — о принципах индексации зарплат;
 2. ст.144 — об установлении системы оплаты труда в муниципальных и государственных учреждениях;
 3. ст.135 — об установлении системы оплаты труда всеми работодателями;
 4. ст.136 — о сроках и условиях выплаты заработной платы;
 5. ст.154 — об оплате труда в ночное время.

Устанавливая отдельным категориям работников выплаты, не предусмотренные общими правилами, вносите их в коллективный договор (пример — пункты о расширении круга лиц, имеющих право на выходное пособие, или об увеличении размера пособия по временной нетрудоспособности):

Особое внимание уделяется формулировкам, используемым в разделах об охране и дисциплине труда. Результаты многочисленных проверок подтверждают, что именно здесь многие работодатели допускают грубые ошибки и выходят за рамки закона. Если вы не уверены в корректности всех прописанных условий, используйте для сравнения типовой образец коллективного договора.

Коллективный трудовой договор: образец

Актуальный в 2017 году образец (коллективный договор, состоящий из 12 разделов) представлен в нашей базе кадровых документов и доступен для скачивания. Структура шаблона предполагает последовательную тематическую группировку по разделам:

 1. общие положения;
 2. трудовой договор, обеспечение занятости и переобучение работников;
 3. условия высвобождения;
 4. рабочее время;
 5. время отдыха;
 6. оплата труда;
 7. условия работы, охрана и безопасность труда;
 8. возмещение вреда, причиненного здоровью работника;
 9. выплата пособий и компенсаций, гарантии работникам;
 10. социально-бытовое обслуживание;
 11. заключительные положения.

Последний раздел документа содержит поля для реквизитов и подписей сторон. В графе «Представитель работников» указываются паспортные данные уполномоченного лица, участвующего в переговорах от лица сотрудников. Если на предприятии нет профсоюзного объединения или ни в одной из профсоюзных организаций не числится больше половины штата предприятия, представитель интересов коллектива выбирается на общем собрании.

Коллективный трудовой договор: пример

Используя готовый шаблон коллективного договора, стороны могут видоизменять его — убирать пункты, выходящие за пределы компетенции работодателя, добавлять новые разделы, редактировать общие и заключительные положения.

Чем больше гарантий предлагается работникам сверх установленного законом минимума, тем больше условий содержит коллективный трудовой договор (пример — расширение разделов, посвященных оплате и условиям труда персонала, за счет пунктов о бесплатном питании в формате «шведского стола» или выплате денежных компенсаций за бизнес-ланч):

Если сотрудники компании работают в районах Крайнего Севера или приравненной к ним местности, работодатель вправе применять установленные властями районные коэффициенты.

Но может и повысить их размер, закрепив особые условия оплаты труда коллективным договором:

Устанавливая повышенный размер компенсаций, льгот, выходных пособий и иных видов выплат, помните, что коллективный договор продолжает действовать даже в случае преобразования или переименования организации. Если предприятию предстоит реорганизация в любой другой форме или полная ликвидация, выполнять обязательства по коллективному договору придется вплоть до завершения процедуры. А если меняется форма собственности, колдоговор действует еще в течение трех месяцев с момента перехода прав собственности.

Бытует мнение, что коллективный договор выгоден только персоналу, в то время как для работодателя он становится источником лишних и порой трудновыполнимых обязательств. Соответственно, права работников расширяются, а работодатель не получает ничего, кроме повышенной ответственности и новых ограничений. Но на самом деле это не так.

Заключая коллективный договор в 2017 году, компания укрепляет и стабилизирует систему управления трудовыми отношениями, а еще — мотивирует сотрудников на решение поставленных задач и снижает текучесть кадров. Даже незначительные меры социальной и материальной поддержки повышают заинтересованность работников в результатах труда и сохранении рабочего места.